Pisanie prac licencjackich i magisterskich

Studia licencjackie są przeważnie etapem przejściowym w dalszej edukacji. Trzeba jednak je skończyć, żeby móc kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Na każdym etapie niezbędne jest napisanie i obronienie swojej pracy.

Jeśli sytuacja zawodowa, rodzinna, bądź inne przeszkody życiowe, losowe, uniemożliwiają Ci samodzielne jej przygotowanie, zleć nam. Pomożemy ;)

We wstępnej informacji mailowej podaj:

 • kierunek studiów
 • temat, jeśli został już ustalony
 • plan pracy, jeśli już istnieje
 • terminy oddawania poszczególnych rozdziałów pracy oraz ostateczny termin jej ukończenia
 • orientacyjną objętość pracy

W załączniku należy przesłać także wytyczne do pracy licencjackiej lub magisterskiej lub innej dyplomowej dotyczące strony technicznej jej pisania, chodzi głównie o formę przypisów. Jest to niezwykle ważne i lepiej pisać od razu, tak jak życzy sobie dany promotor, żeby nie poprawiać wszystkiego jak praca będzie już gotowa.

Przypisy mogą być:

 • na dole strony lub w tekście pracy
 • polskie lub łacińskie
 • możliwości jest więc kilka.

Jeśli z promotorem nie zostało jeszcze nic ustalone i potrzebujesz kompleksowej pomocy od początku to także napisz do nas podając:

 • kierunek studiów
 • orientacyjną objętość pracy (pod tym kątem wybrane zostaną propozycje tematów i przygotowany będzie plan pracy)
 • terminy, które są już znane
 • wytyczne do pracy podane na uczelni.

Dzięki uzyskaniu tych informacji możemy niezwłocznie zacząć pisać pracę licencjacką lub magisterską bez żadnych przeszkód.

Pisanie prac licencjackich i magisterskich

Zapisz

Sposoby na pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich to bardzo ciężka dziedzina. Wydłużający się okres predestynacji oraz innych atrakcji skutecznie odciąga od podjęcia pracy na rzecz pożegnania okresu studiów. Przydatna może okazać się wtedy pomoc w pisaniu pracy magisterskiej, nie tylko w postaci pomocy z zewnątrz ale odpowiednim przygotowaniu się do realizacji zadania. 

Nie każdy lubi motywacji w postaci deadline, choć niektórzy właśnie w ten sposób realizują swoje prace. Jednak wielu osobą się to nie udaje, przez zwykle zbyt ambitne podejście do pisania pracy mgr przy ograniczonym czasie. Poniżej zostanie przedstawione kilka porad stanowiących pomoc w pisaniu prac magisterskich.

Plan działania

Problem z realizacją bądź nawet rozpoczęciem pisania pracy magisterskiej wynikać może z braku odpowiedniego zaplanowanego działania. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków warto sięgnąć po czystą kartkę i długopis. Następnie zapisać wszystkie wolne i konieczne myśli związane z pisaniem pracy. Ten sposób pierwotnie pozwoli przygotować się do zamierzonego działania. 

Następnym krokiem powinno być ułożenie konkretnego, poukładanego planu działania. Pozwoli to realizować pisanie pracy w oparciu o wcześniejsze zamierzenia. Dobrze przygotowany plan działania może okazać się pomocą w pisaniu pracy magisterskiej w przypadku tworzenia spisu treści. Dodatkowo pisanie pracy nie musi być robione kolejno gdyż posiadany plan pozwoli realizować wiele punktów przemiennie. Taki sposób dodatkowo pozwoli podzielić pisanie pracy na mniejsze części, które o wiele łatwiej będzie zrealizować.

System pracy

Jednym z dobrych podejść na pisanie prac mgr jest podejście do nich jak do normalnej pracy na etat. Praca w postaci pisania i zdobywania informacji zaczynałaby się wtedy o przykładowej 8, a trwać powinna 8 godzin bądź ustalony wcześniej czas. Główną zasadą takiego sposobu jest by po zakończeniu realizacji swojej części pracy nie wracać do niej już tego samego dnia. W czasie pracy przydatne może być wyłączenie wszelkich rozpraszających źródeł, tak by skupić się tylko i wyłącznie na swojej pracy.

Pisanie pracy magisterskich to rzecz w części charytatywna, a jej jedyną nagrodą jest dyplom ukończenia studiów. Z takiego powodu warto wprowadzić symboliczny rodzaj wypłaty w postaci nagród za zrealizowaną część pracy lub spędzony czas nad jej pisaniem. Stanowić to może bardzo dobrą pomoc w pisaniu pracy magisterskiej. Nagrody mogą być z góry ustalone bądź losowe. Wprowadzając element nagród wprowadza się element zachęcający do chęci dalszej pracy, a to do realizacji planu krok po kroku.

Nawet 5 minut pracy

Jeżeli początkowo realizacja zadania będzie zbyt ciężka, a niechęć nie pozwoli na przyłożenie się do swojego zamierzenia. Przydatnym wtedy będzie poświęcenie tylko 5 minut na pracę. Taka forma bardzo często przekształca się, w czas o wiele dłuższy spędzony na pisanie pracy mgr. 

Korzystaj z pomocy

Pomoc w pisaniu prac magisterskich to bardzo popularna dziedzina, która wcale nie oznacza, że ktoś napisze pracę za nas. Poszukując tego rodzaju pomocy natrafić można na inspirację do dalszego samodzielnego pisania. Dalej jednak istnieje możliwość wsparcia w postaci pomocy w pisaniu prac magisterskich. 

POMOC W PISANIU PRAC LICENCJACKICH

Praca licencjacka stanowi podstawę uzyskania stopnia zawodowego lub krok do uzyskania pierwszego stopnia naukowego. W obydwu przypadkach praca licencjacka jest rodzajem pracy naukowej, wymagającej od studenta wiedzy metodologicznej, pozwalającej na najlepsze uwypuklenie treści opracowania. Wiedzy takiej powinny dostarczać studenckie seminaria dyplomowe, ale z tym różnie bywa. Dlatego niejednokrotnie studentom jest potrzebna pomoc w pisaniu prac licencjackich. Mogą jej udzielić osoby potrafiące podpowiedzieć, jak nadać pracy twórczy charakter i na czym polega pisanie pracy licencjackiej. 

Pisanie prac licencjackich i ich cel

Tematy prac licencjackich oraz ich cel, przygotowuje promotor, który po rozmowach ze studentami przydziela je poszczególnym osobom do realizacji i pisania. Bierze się przy tym pod uwagę miejsce i charakter przyszłej pracy licencjata lub planowaną specjalizację na drugim (magisterskim) stopniu kształcenia. W pierwszym przypadku podczas pisania pracy licencjackiej często wykorzystuje się dwie metody badawcze, a mianowicie obserwacyjną i eksperymentalną. W przypadku osób planujących studia magisterskie metody badawcze częściej mają charakter analityczny lub syntetyczny. 
Cel pisanej pracy licencjackiej wynika bezpośrednio z jej tytułu, który musi być jednoznaczny, komunikatywny i zrozumiały dla czytającego.

Zakres pracy

Zakres pracy licencjackiej oraz sposób jej realizacji zależy od dziedziny nauki, a w jej obrębie od charakteru pracy. Dla przykładu w dziedzinie nauk technicznych wyróżnia się prace o charakterze studialnym, pomiarowym, obliczeniowym, koncepcyjnym, projektowym, technologicznym, prognostycznym. W tym przypadku pisanie pracy licencjackiej wymaga użycia specjalistycznego stylu pisania. Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej, w części dotyczącej zakresu pracy, może być udzielana przez specjalistów spoza uczelni.

Metodyczne aspekty pracy licencjackiej

Podjęta praca licencjacka prawie zawsze zawiera aspekty teoretyczne (naukowo-badawcze) oraz praktyczne (badawczo-rozwojowe). Do teoretycznych należą między innymi prace badawczo-studialne, obliczeniowe, koncepcyjne. Do badawczo-rozwojowych należą między innymi prace pomiarowe, technologiczne, projektowe.

Układ tekstu pisanej pracy licencjackiej

Pisanie prac licencjackich musi uwzględniać fakt, że typowy układ pracy licencjackiej jest następujący: spis treści, wstęp (wprowadzenie), tekst główny, posumowanie i wnioski, streszczenie, spis literatury, spis rysunków, spis tabel.
Wstęp zawiera rozwinięcie celu i zakresu pracy, na tle oceny dotychczasowego stanu wiedzy z zakresu realizowanej pracy. Dokonuje się tego na podstawie literatury przedmiotu, do której zalicza się m.in. książki i publikacje zwarte, artykuły w czasopismach naukowych i technicznych, podręczniki i skrypty, materiały konferencyjne, niepublikowane prace naukowe, patenty itp. Krytyczna ocena literatury przedmiotu jest próbą odpowiedzi na pytania: co, dlaczego i jak zostało dotychczas zrobione w zakresie podjętego tematu i jakie płyną z tego wnioski. Na tej podstawie ustala się plan pracy, sposób jej realizacji oraz środki niezbędne do badań. W tej części pisanie pracy licencjackiej wymaga nadzoru promotora.

Spis literatury

Pozycje literaturowe wykorzystane w pracy licencjackiej zestawia się w spisie literatury w kolejności alfabetycznej. Sposób opisu pozycji literaturowych musi być przejrzysty i łatwy do odszukania przez czytelnika. Kolejne pozycje oznacza się cyframi arabskimi.
Ułatwieniem w poszukiwaniu niezbędnej literatury są bazy danych , np. COMPENDEX, METADEX itd.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie całości, szczególnie wyprowadzone wnioski, stanowią najważniejszą część realizowanej pracy. Odpowiadają one na pytanie, czy zaplanowany cel pracy został osiągnięty. W ślad za tym można się zastanawiać, czy wykonawca i autor pracy zasługuje na dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Z tego względu ta część musi stanowić kondensację całej pracy. Tutaj należy też pokazać elementy oryginalne, świadczące o jej wpływie na wzrost poziomu nauki i techniki w omawianym obszarze. Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej, w części dotyczącej wniosków musi być udzielana przez promotora.

Kliknij