Rodzaje prac dyplomowych

Każdy etap studiów zakończony jest przygotowaniem pracy dyplomowej – jest to praca pisemna, która następnie przedstawiana jest na egzaminie dyplomowym po wcześniejszym poddaniu jej recenzji. Obrona pracy dyplomowej na pozytywną cenę potwierdza zdobycie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego zależnie od typu pacy.

Zazwyczaj praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, które liczy od kilkunastu do kilkuset stron. Może mieć ona zarówno charakter teoretyczny, jak i również może obejmować wykonane badania lub eksperymenty. Forma redakcyjna pracy jest określona przez przepisy obowiązujące na danej uczelni.

Wyróżniamy kilka różnych rodzajów prac dyplomowych:

  • praca licencjacka – pisanie pracy licencjackiej ma miejsce pod koniec studiów licencjackich, I stopnia, jej pozytywna recenzja prac oraz jej obrona upoważniają do posługiwania się tytułem licencjata

  • praca inżynierska – pisanie pracy inżynierskiej ma miejsce pod koniec studiów inżynierskich, I stopnia, jej pozytywna recenzja prac oraz jej obrona upoważniają do posługiwania się tytułem inżyniera

  • praca magisterska – pisanie pracy magisterskiej ma miejsce pod koniec studiów magisterskich, II stopnia, jej pozytywna recenzja prac oraz jej obrona upoważniają do posługiwania się tytułem magistra

  • praca doktorska – nazywana inaczej dysertacją lub rozprawą doktorską, jest przygotowywana po to, aby uzyskać stopień naukowy doktora

  • rozprawa habilitacyjna – jest przygotowywana po to, aby uzyskać stopień naukowy doktora habilitowanego